• Meer dan 24 jaar ervaring
  • Online winkels, Websites, SEO, SEM, Google Ads
Naar de startpagina

eCommerce

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.


De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (RESPONSE GmbH, Neusser Landstraße 80, 50769 Keulen, response@response-gmbh.de, Duitsland, telefoon: 0221 9758165-0, fax: 0221 9758165-9) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.


Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.


Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.


U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.


Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).


- Aan RESPONSE GmbH, Neusser Landstraße 80 , 50769 Keulen, response@response-gmbh.de, Duitsland, Fax: 0221 9758165-9


- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)


- Besteld op (*)/ontvangen op (*)


- Naam van de consument(en)


- Adres van de consument(en)


- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)


- Datum(s)


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Widerrufsbelehrung erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Stand: 16.05.2018

De diensten van RESPONSE GmbH

Vraag nu een individuele offerte voor onze diensten!
Begin met RESPONSE en profiteer van onze jarenlange ervaring en ons professionele team.

Vraag nu een offerte aan